Loading Events

Maoin nan Ealan Gàidhlig

November 5

Stòras airson taic a chumail ri pròiseactan nan Ealain Gàidhlig
A fund to support Gaelic arts projects

Tha Maoin nan Ealan Gàidhlig ann gus taic a chumail ri pròiseactan ealan Gàidhlig a chur an gnìomh. Ann an 2021-22 bidh prìomhachas ga thoirt do phròiseactan:
• Air an lìbhrigeadh tro mheadhan na Gàidhlig
• A chuireadh ri seasmhachd raon-ealain no luchd-ealain fhad ‘s a tha buaidh Covid-19 a’ leantainn
• Bho luchd-ealain fa leth gus obair a chruthachadh
• Bho luchd-ealain fa leth airson feumalachdan leasachaidh a choilionadh
• Le compàirteachas eadar-nàiseanta
• A’ togail sgilean gnìomhachais do luchd-ealain no do bhuidhnean-ealain mar dhòigh margadh a chruthachadh, àireamh an luchd-èisteachd/amhairc a mheudachadh, no seasmhachd a neartachadh.
• Airson tachartasan ealain a lìbhrigeadh air-loidhne fhad ‘s a tha buaidh Covid-19 a’ leantainn.

Tha ceann-latha fhathast gu bhith ann airson iarrtasan ann an 2021-22:

05.11.2021

Maoin nan Ealan Gàidhlig is designed to assist the delivery of Gaelic arts projects. In 2021-22, priority will be given to applications for projects:
• Delivered through the medium of Gaelic
• Which help sustain artistic practice through the Covid-19 pandemic
• From individual artists to create work
• From individual artists which address personal development needs
• With international partnerships
• That will develop business skills for individual artists or arts organisations as a means to creating a market, increasing audience numbers or strengthening stability
• Which propose online delivery of arts activities during the Covid-19 pandemic.

Application process is straightforward and applicants receive a decision within one month of the deadline date.

There is one remaining funding round in 2021-22 with the following deadline for applications: 05.11.2021

For further information, please contact meg@feisean.org (Arthur Cormack), or call 01478 613355, or visit https://www.feisean.org/meg/

Details

Date:
November 5
Event Category: