Fèis Spè

Sophia MacLeod |  feisspe@gmail.com |  https://www.feisspe.org |  https://www.facebook.com/FeisSpe/ A’ tabhann cothroman ionnsachaidh agus taisbeanaidh ann an ceòl traidiseanta agus a’ Ghàidhlig dha daoine òga air feadh Pàirce Nàiseanta a’ Mhonaidh Ruaidh. Providing access to top quality tuition and performance opportunities in traditional music and Gaelic language for all young people throughout the Cairngorms National Park.