Fèis nan Garbh Chrìochan

Sarah-Jayne Shankland | sjshankland@gmail.com | www.feisnangarbhchriochan.wordpress.com ‘S e cathrannas a th’ ann am Fèis nan Garbh Chrìochan a bhios a’ togail inbhe ceòl traidiseanta is a Ghàidhlig ann an taobh an iar Loch Abair le bhith a’ cur teagasg air dòigh tron bhliadhna agus Fèis bhliadhnail on a thòisich I ann an 1990. Tha an […]

Watercolour Music

01855 841 320 | info@watercolourmusic.co.uk | http://www.watercolourmusic.co.uk/index.html