Fiona Murray – Play Away Music

01955 661223 | kokopelli@fsmail.net Early Childhood Music Specialist. Baby, Toddler & Parent Music Classes Beginner piano/keyboard lessons ages 6 and up African Drum Circle Events Adult and Older Child Instrument Lessons also available. Play Away Music Windsong, Bower Wick KW1 4TL

Fèis Air an Oir

Contact Mhairi Magee | feisairanoir@gmail.com | https://www.facebook.com/feisairanoir/ Tha Fèis air an Oir a’ tabhann prògraim thrang de dh’ oideachas ciùil do dh’òigridh Dhùthaich MhicAoidh is iad a’ cumail chlasaichean gu cunbhalach tro theirm na sgoile. Tha caochladh seòrsa ionnsramaid agus Gàidhlig air an teagasg le sgioba luchd-oide dìcheallaich a tha a’ tairgse clàr-ama de theagasg […]

Fèis Ghallaibh

Alice MacDonald | 01463 231891 | https://www.facebook.com/Feis-Ghallaibh-2489170477766854/ Tha Fèis Ghallaibh a’ cur air dòigh program de bhùithtean-obrach tron bhliadhna a’ tabhann taghadh farsgaing de chuspairean leithid na fidhleadh, a’ bhogsa-ciùil, giotàr, òrain Ghàidhlig, drumaireachd, clàrsach, an fhìdeag agus am feadan.  Fèis Ghallaibh is based in Thurso and Wick High Schools and offers a busy programme […]