Fèis Air an Oir

Contact Mhairi Magee | feisairanoir@gmail.com | https://www.facebook.com/feisairanoir/ Tha Fèis air an Oir a’ tabhann prògraim thrang de dh’ oideachas ciùil do dh’òigridh Dhùthaich MhicAoidh is iad a’ cumail chlasaichean gu…

Continue ReadingFèis Air an Oir

Fèis Ghallaibh

Alice MacDonald | 01463 231891 | https://www.facebook.com/Feis-Ghallaibh-2489170477766854/ Tha Fèis Ghallaibh a’ cur air dòigh program de bhùithtean-obrach tron bhliadhna a’ tabhann taghadh farsgaing de chuspairean leithid na fidhleadh, a’ bhogsa-ciùil,…

Continue ReadingFèis Ghallaibh