Fèis Rois

01349 862600 | fios@feisrois.org | www.feisrois.org Fèis Rois has been promoting traditional music and the Gaelic language and culture for over 30 years. From running week long music festivals for young people and adults to delivering education projects in schools, Fèis Rois has an extensive year round programme of Gaelic and traditional music projects and opportunities. 

Fèis Òigridh na Mara

Eilidh Shaw | feisoigridh@gmail.com | https://www.facebook.com/feisoigridhnamara ‘S e buidheann coimhearsnachd a th’ ann am Fèis Òigridh na Mara a bhios ag amas air ceòl traidiseanta agus a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh am measg òigridh taobh an iar Loch Abair. Bidh an Fhèis a’ ruith clasaichean gach seachdain tron teirm-sgoile do dh’òigridh aois 8 gu 18 bliadhna […]

Fèis Lochabair

Lauren Byrne | feislochabair@gmail.com | https://www.facebook.com/feislochabair Bidh Fèis Lochabair a’ cur teagasg air dòigh do dh’òigridh anns na h-Ealain Gàidhlig. Tha e air a ruith le comataidh de luchd-eagraiche às an sgìre le taic bho Fhèisean nan Gàidheal. Fèis Lochabair is a voluntary run opportunity for children to gain access to the Gaelic arts. It […]