Astar – Traditional Music Groupwork

Email: astarinverness@outlook.com Tel: 07763144453 Get the experience of playing together in a band of like-minded people. Learn arrange and perform music together. More info at Highland Culture | Scotland | Astar Inverness

Fèis nan Garbh Chrìochan

Sarah-Jayne Shankland | sjshankland@gmail.com | www.feisnangarbhchriochan.wordpress.com ‘S e cathrannas a th’ ann am Fèis nan Garbh Chrìochan a bhios a’ togail inbhe ceòl traidiseanta is a Ghàidhlig ann an taobh an iar Loch Abair le bhith a’ cur teagasg air dòigh tron bhliadhna agus Fèis bhliadhnail on a thòisich I ann an 1990. Tha an […]