Sarah-Jayne Shankland | sjshankland@gmail.com | www.feisnangarbhchriochan.wordpress.com

‘S e cathrannas a th’ ann am Fèis nan Garbh Chrìochan a bhios a’ togail inbhe ceòl traidiseanta is a Ghàidhlig ann an taobh an iar Loch Abair le bhith a’ cur teagasg air dòigh tron bhliadhna agus Fèis bhliadhnail on a thòisich I ann an 1990.

Tha an Fhèis an-dràsta a’ ruith clasaichean gach seachdain tron teirm sgoile air an fheadain, an fhìdheall, a’ mheur-chlàr, an druma is a’ ghiotàr air feadh Àird nam Murchan agus le Fèis chòmhnaidh san Iuchar.  

Fèis nan Garbh Chrìochan is a charity promoting traditional music and Gaelic language in west Lochaber, through on-going tuition and its annual Fèis week, since 1990. Currently delivering weekly lessons in chanter, fiddle, keyboard, drumming and guitar across Ardnamurchan and at an annual residential fèis week in July.