Eilidh Shaw | feisoigridh@gmail.com | https://www.facebook.com/feisoigridhnamara

‘S e buidheann coimhearsnachd a th’ ann am Fèis Òigridh na Mara a bhios ag amas air ceòl traidiseanta agus a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh am measg òigridh taobh an iar Loch Abair. Bidh an Fhèis a’ ruith clasaichean gach seachdain tron teirm-sgoile do dh’òigridh aois 8 gu 18 bliadhna a dh’aois.

Fèis Òigridh na Mara is a community based organisation aimed at promoting traditional music and Gaelic in West Lochaber, with weekly classes for 8 to 18 year olds.