Bill Skeoch | 01320 366 707 | cedartower@gmail.com | http://www.feisgleannalbainn.co.uk/

Suidhichte ann an Cille Chuimein, aig ceann Loch Nis, tha Fèis Gleann Albainn a’ toirt chothroman do dhaoine a thighinn còmhla agus a’ togail an cuid sgilean ann an òrain, dannsa, ceòl traidiseanta, a’ Ghàidhlig agus farsaing de dh’ ionnsramaidean. Tha oideachadh spòrsail, proifiseanta is èifeachdach.

Based in Fort Augustus on the shores of Loch Ness, Fèis Gleann Albainn provides opportunity for individuals to come together to develop skills in song, dance, traditional music on a wide range of instruments and Gaelic language. Tuition is accessible and fun, but professional and effective.