Alice MacDonald | 01463 231891 | https://www.facebook.com/Feis-Ghallaibh-2489170477766854/

Tha Fèis Ghallaibh a’ cur air dòigh program de bhùithtean-obrach tron bhliadhna a’ tabhann taghadh farsgaing de chuspairean leithid na fidhleadh, a’ bhogsa-ciùil, giotàr, òrain Ghàidhlig, drumaireachd, clàrsach, an fhìdeag agus am feadan. 

Fèis Ghallaibh is based in Thurso and Wick High Schools and offers a busy programme of Saturday workshops throughout the year. The Fèis provides tuition in a wide variety of subjects including fiddle, accordion, Gaelic song, percussion, clarsach, tin whistle and chanter.