Raghnaid Sandilands | 01808 521 341 | raghnaid@icloud.com | https://www.facebook.com/F%C3%A8is-Farr-292525157438915

Chaidh Fèis Farr a stèidheachadh ann an 1991 gus cothrom a thoirt do chloinn agus an cuid theaghlaichean a bhith an lùib ceòl traidiseanta agus a’ Ghàidhlig anns a’ choimhearsnachd aca fhèin. 

Fèis Farr was established in 1991 to give children and families in and around Farr and Strathnairn the opportunity to participate in traditional music and Gaelic language activities in their local community.