Lauren Byrne | feislochabair@gmail.com | https://www.facebook.com/feislochabair

Bidh Fèis Lochabair a’ cur teagasg air dòigh do dh’òigridh anns na h-Ealain Gàidhlig. Tha e air a ruith le comataidh de luchd-eagraiche às an sgìre le taic bho Fhèisean nan Gàidheal.

Fèis Lochabair is a voluntary run opportunity for children to gain access to the Gaelic arts. It is run under the charity organisation Feisean nan Gaidheal.

Tachartasan: Tha clasaichean gach Diciadain às dèidh na sgoile ann a giotàr, feadan is pìob, clàrsach, bogsa & dannsa-ceum uile a’ ruith air loidhne an-dràsta.

Current events: Weekly classes in fiddle, guitar, chanter and pipes, clàrsach and accordion all running online after school on Wednesdays.