Sorcha o’ Caroll | fin@feisean.org | https://www.nairnfeis.co.uk/feis-music-classes/ | https://www.facebook.com/feisnairn/
 
‘S e buidheann charthannais a th’ ann am Fèis Inbhir Narainn (FIN) is i stèidhichte anns a’ choimhearsnachd a’ brosnachadh ceòl agus òrain thraidiseanta na h-Alba le bhith a’ tabhann àrd-ìre de theagasg do chloinn bho ochd bliadhna a dh’ aois agus do dh’ inbhich. 
 
Fèis Inbhir Narainn (FIN) is a community based charity promoting traditional Scottish music and song to all from the age of eight to adult through the provision of high quality teaching.